روایات علمای اهل سنت درباره صلوات بر «آل محمد»
کتاب هایى که روایات مربوط به صلوات بر محمّد و آل محمّد(صلى الله علیه و آله) (به طور مطلق یا در خصوص تشهّد نماز) در آن نقل شده را گروهى از صحابه مانند ابن عباس، طلحه، ابوسعید خدرى، ابوهریره، ابو مسعود انصارى، بُریده، ابن مسعود، کعب بن عجره و شخص على(علیه السلام) نقل کرده اند.

روایات علمای اهل سنت درباره صلوات بر «آل محمد»

کتاب هایى که روایات مربوط به صلوات بر محمّد و آل محمّد(صلى الله علیه و آله) (به طور مطلق یا در خصوص تشهّد نماز) در آن نقل شده را گروهى از صحابه مانند ابن عباس، طلحه، ابوسعید خدرى، ابوهریره، ابو مسعود انصارى، بُریده، ابن مسعود، کعب بن عجره و شخص على(علیه السلام) نقل کرده اند.
روایات علمای اهل سنت درباره صلوات بر «آل محمد»

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.