اولین بار است که پاپ رم در فیلم  سینمایی ایفای نقش خواهد کرد. جالب آن که پاپ شخصا ابتکار ساخت این فیلم  را مطرح کرد.

خرید غذا

خبر اسلامی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.