متاسفانه هزاران مسجد در شهرها و روستا وجود دارد که از نبود مبلغ رنج می برند و بدتر این که هزاران مسجد است که تنها روزعاشورا باز می شوند.

free download movie

ماشین های جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.