محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به احترام قربانیان واژگونی اتوبوس حامل عمره گذاران فلسطین در مرز های عربستان و اردن یک روز عزای عمومی اعلام کرد.

استخدام

اخبار کارگران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.