دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟
حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.

دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.
دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

ganool review

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.