دیدار یک عالم وهابی با رهبر معظم انقلاب! +فیلم
ملازاده مجری شبکه وهابی در یکی از برنامه های خود مدعی می شود در سالهای نخستین انقلاب اسلامی، چند مرتبه با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته است.

دیدار یک عالم وهابی با رهبر معظم انقلاب! +فیلم

ملازاده مجری شبکه وهابی در یکی از برنامه های خود مدعی می شود در سالهای نخستین انقلاب اسلامی، چند مرتبه با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته است.
دیدار یک عالم وهابی با رهبر معظم انقلاب! +فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.