کلیسای کاتولیک بیش از یک میلیارد پیرو در سراسر دنیا دارد و شمار پیروان کلیسای ارتدوکس، ۱۶۵ میلیون نفر است.

اخبار دنیای دیجیتال

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.