دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!
علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند.

دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!

علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند.
دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!

اتوبیوگرافی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.