ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است
ده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند.

ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است

ده گروه از امت من در قیامت مورد غضب خدا واقع شوند و به دوزخ درآیند.
ده گروهی که در قیامت مورد غضب خدا قرار می گیرند/ عذاب کدام گروه دوبرابر است

خرید بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.