پسنر کسی است که ۱۰۰ روحانی آیین یهود را در کمپینی با نام «با مسلمانان» گردهم جمع کرده است.

world press news

خبر اسلامی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.