دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی
مسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد.

دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی

مسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد.
دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی

ganool review

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.