دستگیری 30 طلبه دینی
اشغالگران صهیونیست در روستای الصوانه به جای مجدی ابو غزاله که در خانه حضور نداشت خانواده اش را برای بازجویی بازداشت کردند.

دستگیری 30 طلبه دینی

اشغالگران صهیونیست در روستای الصوانه به جای مجدی ابو غزاله که در خانه حضور نداشت خانواده اش را برای بازجویی بازداشت کردند.
دستگیری 30 طلبه دینی

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.