در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمند
گروه دسترسی به عدالت با بیان اینکه هیچ کس فرای قانون نیست گفت: عدالت باید به طور مساوی برقرار شده و با تمامی اعضای جامعه چه سربازان و چه غیرنظامیان به طور یکسان برخورد شود.

در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمند

گروه دسترسی به عدالت با بیان اینکه هیچ کس فرای قانون نیست گفت: عدالت باید به طور مساوی برقرار شده و با تمامی اعضای جامعه چه سربازان و چه غیرنظامیان به طور یکسان برخورد شود.
در کشتار شیعیان نیجریه، افسران نظامی مجرمند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.