کار ائمه اطهار(ع) شرح کلام رسول خدا و کلام الله است و چیزی خارج از این نیست پس باید متن قرآن کریم را با تمام مکملات آن تفسیر کنیم تا متن را به طور کامل دریافت کنیم.

گوشی

ساخت بنر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.