بدون شک میان ایام نوروز و سایر ایام سال در برخی محدودیت هایی که خداوند برای صلاح و آرامش ما وضع کرده، هیچ تفاوتی وجود ندارد و باید به این اصول دقت نمود.

bluray movie download

قدیر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.