در این فیلم به خوبی می بینید که شبکه های وهابی نه تنها موافق دموکراسی نیستند بلکه با تفسیر اشتباه خود، اسلام را مخالف دموکراسی و انتخابات معرفی می کنند!

سایت استخدامی

دانلود موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.