برادر آیت الله شیخ نمر النمر، جزییاتی را درباره آخرین دیدار با این شهید منتشر کرد.

خبر جدید

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.