حدیث جعلی و موهن “شیر دادن به بزرگسالان” با هدف محرم شدن(!!)، از چالش های مهم برخی مذاهب اسلامی است.

وبلاگ اطلاعات

مد روز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.