درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد
طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.

درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

طه محمد عبدالوهاب خبر درگذشت محمود صدیق منشاوی، از قاریان برجسته مصر را تکذیب کرد.
درگذشت محمود صدیق منشاوی تکذیب شد

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.