درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)
تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد.

درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)

تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد.
درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)

بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.