درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود
اين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد تومان تخمين زده می‌شود.

درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود

اين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد تومان تخمين زده می‌شود.
درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.