دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس
تیم ۸ نفره رباتیک دانش آموزان دختر مسلمان ، برنده لیگ اول لگو رقابت‌های رباتیک لس آنجلس شدند و این نخستین باری است که یک گروه تماما متشکل از دختران مسلمان در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس

تیم ۸ نفره رباتیک دانش آموزان دختر مسلمان ، برنده لیگ اول لگو رقابت‌های رباتیک لس آنجلس شدند و این نخستین باری است که یک گروه تماما متشکل از دختران مسلمان در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.
دختران محجبه آمریکایی برنده مسابقات رباتیک لس آنجلس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.