داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم
ما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم به آن نخواهیم داشت.

داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم

ما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم به آن نخواهیم داشت.
داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.