داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد
رییس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی روز سه شنبه اعلام کرد در صورتی که یک نامه گروه تروریستی داعش صحت داشته باشد، تنها در ایالت ‘نگری سمبیلان’ این کشور بیش از 700 عضو این گروه تکفیری حضور دارند.

داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد

رییس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی روز سه شنبه اعلام کرد در صورتی که یک نامه گروه تروریستی داعش صحت داشته باشد، تنها در ایالت ‘نگری سمبیلان’ این کشور بیش از 700 عضو این گروه تکفیری حضور دارند.
داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.