قضیه اقتدای مرحوم قاضی به آیت الله بهجت را، آقا زاده مرحوم آیت الله آقا ضیاء الدین آملی نقل کرده اند.

پرس نیوز

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.