شعبولا، تنها در شیوه قرائت قرآن دچار اشتباه شده است.

world press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.