یک دختر مسیحی با حضور در برنامه ای تلویزیونی گفت: باید بگویم که آشنایی با مسلمانان تجربه فوق العاده‌ای بود و من خدا را شکر می‌کنم که به چنین شناختی رسیده‌ام.

وبلاگ اطلاعات

شبکه خانگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.