ایشان با تاکید بر خدمت تمام وقت خادمین در مسجد گفت: خادم افتخاری مساجد را باب کنیم.

مرکز فیلم

افق

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.