خاخام صهیونیستی: قبه الصخره و مسجد الاقصی به طور کامل ویران خواهند شد
یهودا غلیک تهدید کرده است که مسجد الاقصی را کاملا ویران خواهد کرد.

خاخام صهیونیستی: قبه الصخره و مسجد الاقصی به طور کامل ویران خواهند شد

یهودا غلیک تهدید کرده است که مسجد الاقصی را کاملا ویران خواهد کرد.
خاخام صهیونیستی: قبه الصخره و مسجد الاقصی به طور کامل ویران خواهند شد

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.