حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد پاسخ گفته است.

حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد پاسخ گفته است.
حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند

بک لینک قوی

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.