حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود
چند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند.

حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود

چند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند.
حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.