با لحاظ شایعاتی که در عرف درباره این حکم وجود دارد.

اخبار دنیای دیجیتال

خبر اسلامی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.