حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟
اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.

حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟

اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.
حکم جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟

فروش بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.