شیخ راضی خطاب به مسئولان عربستان گفت: آیا قرآن و سنت پیامبر(ص) به شما اجازه می دهند یک کشور عربی و اسلامی همسایه را به طور کامل ویران کنید و خانه های مردم را بر سر پیران و کودکان و زنان خراب کنید؟

دانلود سریال و آهنگ

ورزش و زندگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.