وزیر کشور فرانسه گفت سال 2014 در مجموع 133 حمله به مسلمانان گزارش شده بود.

مرکز فیلم

اپدیت نود32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.