فرانسوی های افراطی تحت تاثیر تبلیغات ضداسلامی رسانه های غربی، به قبرستان مسلمانان در پاریس حمله کردند.

سایت استخدامی

نود32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.