علامه شیخ علی اکبر نهاوندی رحمه الله با این که چهل سال تمام ریاست دینی خراسان را به عهده داشت، انسان پرهیزکاری بود و عمر خود را در خدمت به مردم و انجام وظایف دینی صرف می نمود.

دانلود فیلم جدید

قدیر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.