روزنامه ایندیپندنت از سفر جمعی از ائمه جماعت انگلستان به عراق برای مشاهده مستقیم عملکرد داعش خبر داد.

خبر دانشجویی

میهن دانلود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.