حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) در کلام معصومین(ع)
حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) پرچم‌داری است که ولادتش، طلیعه آگاهی، ایمان، دلاوری و آزادگی است. او بیرق‌دار فریادگری است که در دشت نینوا بر شب تاخت و هیمنه دروغین تیرگی‌ها را درهم ریخت.

حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) در کلام معصومین(ع)

حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) پرچم‌داری است که ولادتش، طلیعه آگاهی، ایمان، دلاوری و آزادگی است. او بیرق‌دار فریادگری است که در دشت نینوا بر شب تاخت و هیمنه دروغین تیرگی‌ها را درهم ریخت.
حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) در کلام معصومین(ع)

بک لینک رنک 4

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.