حضرت آیت الله وحید خراسانی: بهبود معیشت مردم اولویت کاری مسئولان باشد
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی گفت: رسیدگی به مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم باید اولویت کاری مسئولان باشد.

حضرت آیت الله وحید خراسانی: بهبود معیشت مردم اولویت کاری مسئولان باشد

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی گفت: رسیدگی به مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم باید اولویت کاری مسئولان باشد.
حضرت آیت الله وحید خراسانی: بهبود معیشت مردم اولویت کاری مسئولان باشد

خرید بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.