حضرت آیت الله جوادی آملی: چرا عالم بی عمل داریم؟
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با بیان اینکه یکی از اوصاف مومن، غیرت است؛ گفت: ما باید علمی فراهم کنیم که با غیرت ما هماهنگ باشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی: چرا عالم بی عمل داریم؟

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با بیان اینکه یکی از اوصاف مومن، غیرت است؛ گفت: ما باید علمی فراهم کنیم که با غیرت ما هماهنگ باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی: چرا عالم بی عمل داریم؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.