در آیات الهی به برخی از حسرت هایی كه افراد با آنها در دنیا و یا آخرت دست و پنجه نرم می كنند اشاره شده است

تلگرام

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.