حدیثی از حضرت علی(ع) درباره ساخت مسجد جمکران
حضرت علی(ع) در حدیثی ساخت مسجد جمکران را پیش‌بینی کرده بود و امام زمان(عج) نیز دستور ساخت آن را داد.

حدیثی از حضرت علی(ع) درباره ساخت مسجد جمکران

حضرت علی(ع) در حدیثی ساخت مسجد جمکران را پیش‌بینی کرده بود و امام زمان(عج) نیز دستور ساخت آن را داد.
حدیثی از حضرت علی(ع) درباره ساخت مسجد جمکران

بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.