دستگاه امنیتی رژیم سعودی به منظور جلوگیری از سخنرانی امام جمعه الاحساء دستور حبس خانگی وی را صادر کرده است.

استخدام

مدرسه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.