جنجال مصری ها بر سر جواز جشن میلاد پیامبر(ص)
آیا می توان گفت اگر کسی به خاطر میلاد پیامبر شاد بشود گناه کرده؟! آیا می توان گفت جمع شدن مسلمانان برای یادآوری سنت رسول خدا و یاد دادن آن به فرزندان خود، گناه و معصیت است؟!

جنجال مصری ها بر سر جواز جشن میلاد پیامبر(ص)

آیا می توان گفت اگر کسی به خاطر میلاد پیامبر شاد بشود گناه کرده؟! آیا می توان گفت جمع شدن مسلمانان برای یادآوری سنت رسول خدا و یاد دادن آن به فرزندان خود، گناه و معصیت است؟!
جنجال مصری ها بر سر جواز جشن میلاد پیامبر(ص)

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.