جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه
برخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش مردم می‌دانند.

جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه

برخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش مردم می‌دانند.
جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.