همکلاسی‌های نوجوان عربستانی که در حمله داعش به مسجد امام رضا(ع) به شهادت رسید، یاد او را در کلاس گرامی داشتند.

خبر جدید

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.