ثواب «صلوات» درماه شعبان ده برابر است
در آسمان ، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آن را درخت تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانة مرغی است به نام مرغ صلوات و وقتی مؤمنی در ماه شعبان برسیّد پیغمبران (ص) صلوات فرستد…

ثواب «صلوات» درماه شعبان ده برابر است

در آسمان ، دریایی است که آن را دریای برکات گویند و بر لب آن دریا درختی است که آن را درخت تحیّات نامند . بر آن درخت آشیانة مرغی است به نام مرغ صلوات و وقتی مؤمنی در ماه شعبان برسیّد پیغمبران (ص) صلوات فرستد…
ثواب «صلوات» درماه شعبان ده برابر است

بک لینک رنک 5

bluray movie download

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.