ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو
یک پژوهشگر فرانسوی که برای تحقیق در زمنیه عادات و سنت‌های مردمی به عراق سفر کرده است، اعلام کرد: «سعی دارم عزاداری‌های مردمی در عتبات عالیات را در سازمان یونسکو به ثبت برسانم».

ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو

یک پژوهشگر فرانسوی که برای تحقیق در زمنیه عادات و سنت‌های مردمی به عراق سفر کرده است، اعلام کرد: «سعی دارم عزاداری‌های مردمی در عتبات عالیات را در سازمان یونسکو به ثبت برسانم».
ثبت عزاداری‌های مردمی عتبات عالیات در یونسکو

فروش بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.