تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند
کار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن می زنند

تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند

کار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن می زنند
تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.